Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

TÁJÉKOZTATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL

Ezúton is tájékoztatjuk Záhony Város lakosságát az Önkormányzat által nyújtható támogatásokról. A támogatásokat csak a záhonyi lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő lakosok igényelhetik.

Szociális célú tűzifa támogatás Az idei évben is van lehetőség szociális célú tűzifa támogatás igénylésére, melynek benyújtási határideje 2017. november 15. Az egy főre jutó jövedelemhatár családosoknál 99.750 Ft, egyedül élőnél 114.000 Ft. Az igénylőnek vegyes tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel kell rendelkezni.

Kérelem szociális tűzifa támogatás megállapítására

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat: A felsőoktatásban nappali munkarend szerint tanulmányaikat folytató diákok és a felsőoktatásba készülő középiskola utolsó évfolyamos diákjainak van lehetősége a pályázat benyújtására. Az elnyerhető ösztöndíj mértéke 5.000,-Ft/fő/hó. A kérelem benyújtási határideje 2017. november 7.

Beiskolázási támogatás: Az iskolai tanévkezdéssel kapcsolatos kiadások enyhítése érdekében, beiskolázási támogatásban részesül azon gyermek törvényes képviselője, akinek gyermeke a Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában tanul vagy nappali tagozatos középfokú oktatási intézményben vagy nappali tagozatos felsőoktatási intézményben folytat tanulmányokat és a háztartásban az egy főre eső havi jövedelem nem haladja meg a nettó 65. 000 Ft-ot. A kérelem benyújtási határideje 2017. október 31.

Kérelem beiskolázási támogatás megállapítására

 

Művészetoktatási térítési díj támogatás: A művészetoktatásban résztvevő diákok törvényes képviselőinek lehetősége van a tanítási félévben befizetett művészetoktatási térítési díj visszaigénylésére jövedelemtől függetlenül.

Kérelem művészetoktatási térítési díj megállapítására

 

Lakhatási támogatás: A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások (villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhőszolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díj) viseléséhez nyújtott települési támogatásra jogosultak azok a kérelmezők, akik háztartásában az egy főre jutó havi jövedelme 71.250 Ft-ot, egyedül élő kérelmező esetén 85.500 Ft-ot nem haladja meg, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Kérelem lakhatási támogatás megállapítására

 

Gyógyszertámogatás: Annak a szociálisan rászorult személynek állapítható meg, aki nem jogosult közgyógyellátásra és a család egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg a 42.750 Ft-ot, egyedül élő esetén 57.000 Ft-ot és a havi rendszeres gyógyszer költsége legalább 5.700 Ft, vagy fogyatékossági támogatásban részesül.

Kérelem gyógyszertámogatás megállapítására

 

Rendkívüli települési támogatás: Annak a kérelmezőnek nyújtható, aki önhibáján kívül létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe kerül, illetve önhibáján kívül időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, valamint családjában az egy főre jutó havi jövedelme nem haladja  meg a 37.050-ot, egyedül élő vagy gyermekét egyedülállóként nevelő törvényes képviselő esetében 51.300-ot.

Kérelem rendkívüli települési támogatás megállapítására

 

Temetési segély: Temetési költségekhez való hozzájárulásban részesül az elhunyt személy eltemettetője, amennyiben családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg 114.000 Ft-ot. A támogatás összege 25.000 Ft.

Újszülött támogatás: A gyermek születésétől számított 6 hónapon belül újszülött támogatás igénylésére van lehetőség jövedelemtől függetlenül, melynek összege gyermekenként 100.000 Ft.

Kérelem újszülött támogatás megállapítására

 

Fiatal házasok első lakáshoz juttatását elősegítő támogatás A fiatal házasoknak meghatározott feltételek alapján visszatérítendő kamatmentes kölcsön igénylésére van lehetősége, melynek összege legfeljebb 1.000.000.- Ft. A támogatás visszafizetésére meghatározott törlesztési idő: 5 év.

Lakóépületek energiamegtakarítási és felújítási támogatása: Az éves költségvetésben e célra jóváhagyott keretösszeg mértékéig pályázati úton elnyerhető vissza nem térítendő, utófinanszírozású pénzügyi támogatást nyújt a lakosság részére energiamegtakarítási és felújítási célból.

Az érdeklődők részére készséggel adnak további tájékoztatást a támogatások részleteiről a Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal munkatársai.

Helmeczi László
Záhony Város polgármestere