Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Bizottságok

Pézügyi és Településfejlesztési Bizottság

Pézügyi és Településfejlesztési Bizottság (5fő)

 • Feladatkörében előkészíti a képviselő-testület döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását.
 • Véleményezi az önkormányzat költségvetési koncepcióját, valamint az éves költségvetési előterjesztés és rendelet-tervezetet, az önkormányzat féléves beszámolóját, éves beszámolóját, zárszámadását, vagyonkezelési koncepcióját, a tervezett helyi adók bevezetését, mértékét, megszüntetését, a költségvetést érintő valamennyi előterjesztést és módosítási javaslatot.
 • Részt vesz az önkormányzat gazdálkodására vonatkozó programok kidolgozásában, pályázatok előkészítésében.
 • Figyelemmel kíséri a költségvetés előirányzatainak év közbeni teljesülését, a vagyonváltozás alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, szükséges esetben javaslatot tesz a gazdálkodással kapcsolatos korrekciókra, pótköltségvetés és rendelet-tervezet benyújtására.
 • Vizsgálja a hitelfelvétel indokait, megalapozottságát.
 • Javaslatot tesz az önkormányzati vagyon működtetésének legcélszerűbb formáira.
 • Javaslatot tesz a polgármester bérfejlesztésére és jutalmazására, költségtérítésére, a képviselők tiszteletdíjára, költségtérítésére és egyéb juttatásaira.
 • Ellenőrzi a hivatalnak az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló tevékenységét.
 • Ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat, bizonylati rend és bizonylati fegyelem érvényesülését, részt vehet az intézmények gazdálkodására vonatkozó ellenőrzésekben.
 • Véleményezi az önkormányzat éves költségvetésének rendelet-tervezetét.
 • Részt vesz a képviselő-testület pályázatainak előkészítésében.
 • Ellenőrzi a hivatalnak az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló tevékenységét.
 • A településfejlesztés, településrendezés, a környezetvédelem, a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés, csatornázás, energiaszolgáltatás, egyéb infrastruktúra, közutak és közterületek fenntartása és a településtisztasággal kapcsolatban részt vesz a koncepciók kidolgozásában, véleményezi a javaslatokat.
 • Figyelemmel kíséri és vizsgálja a közterületek rendjét, a zöldterületek fenntartását, a város tisztaságát, indítványozza a szükséges intézkedések megtételét.
 • Figyelemmel kíséri a városi köztemető fenntartását, javaslatot terjeszt a testület elé a temető üzemeltetésére, annak megváltoztatására vonatkozóan.
 • A fenti témakörökben a képviselő-testület elé kerülő előterjesztéseket véleményezi.
 • Figyelemmel kíséri a városképi jelentőségű épületek, köztéri alkotások, műemlékek védelmét.
 • Kapcsolatot tart a polgárőrséggel, a rendőrkapitánysággal a város közbiztonsága érdekében.
 • Javaslatot tesz a város forgalmi rendjének kialakítására, megváltoztatására.
 • Figyelemmel kíséri a települési érdekeket érintő beruházások alakulását, s szükség esetén intézkedések megtételét kezdeményezi.
 • Javaslatot tesz közműépítési, út, járdaépítési és egyéb infrastruktúrával kapcsolatos programok elkészítésére.
 
   
   
   
   
   

 

Humán Bizottság

Humán Bizottság (5fő)

 • Vizsgálja a képviselők megbízatásának törvényességét.
 • Kezdeményezheti fegyelmi eljárás lefolytatását a polgármester, alpolgármester ellen.
 • Közreműködik önkormányzati rendelet előkészítésében, figyelemmel kíséri a rendeletek, határozatok hatályosulását.
 • Törvényességi szempontból véleményezi az önkormányzati rendelet-tervezeteket.
 • Kezdeményezi az érvényben lévő rendeletek módosítását, felülvizsgálatát.
 • Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának előkészítésében és vizsgálja hatályosulását, szükség esetén javaslatot tesz módosítására, vagy új szabályzat alkotására.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveinek szabályszerű működését, állást foglal ügyrendi kérdésekben.
 • Ellenőrzi a hivatalnak az önkormányzati döntések előkészítésére és végrehajtására irányuló tevékenységét.
 • Véleményezi az önkormányzat költségvetési rendelet-tervezetét.
 • Első fokon határozattal dönt azon önkormányzati hatósági ügyekben, amelyeket a képviselő-testület hatáskörébe utal.
 • Javaslatot tesz a városi sportlétesítmény és a záhonyi VOKE Vasutas Művelődési Ház és Könyvtár támogatására, figyelemmel kíséri az intézmények munkáját az önkormányzati feladatellátásra tekintettel.
 • Részt vesz a város oktatási, kulturális, sportkoncepciójának kidolgozásában.
 • Oktatási, kulturális, és sport kérdésekben a határozat- és rendelet-tervezeteket megtárgyalja, véleményezi.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzati oktatási, kulturális és sport intézmények tevékenységét, az intézmények szakmai önállóságának megtartása mellett.
 • Véleményezi az önkormányzati oktatási, kulturális és sport intézményvezetők megbízását.
 • Javaslatot tesz oktatási intézmények átszervezésére, racionalizált működtetésére, megszüntetésére.
 • Véleményezi az oktatási intézmények felújítási igényeinek rangsorolását, vizsgálja fejlesztésük szükségszerűségét.
 • Az oktatási, kulturális és sportintézmények vezetőivel és szükség szerint az érdekképviseleti szervekkel folyamatos kapcsolatot tart.
 • Tájékoztatja a lakosságot a település kulturális helyzetéről, a bizottság terveiről.
 • Ösztönzi az ifjúsági, szabadidős sporttevékenységet.
 • Közreműködik a városi ünnepségek, rendezvények megszervezésében, lebonyolításában.
 • Javaslatot tesz a képviselő-testület felé köztéri képzőművészeti alkotások felállítására, a közterületek elnevezésére, annak megváltoztatására.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri az állampolgárok életkörülményeit, közreműködik a szociális ellátásra szorultak felkutatásában és támogatásában. Ajánlásokat dolgoz ki a hátrányos helyzetűek és veszélyeztetettek védelmében, segíti a gyermekjóléti szolgálat működését.
 • Szükség esetén környezettanulmányok készítésénél közreműködhet.
 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a foglalkoztatottság és a munkanélküliség alakulását.
 • Részt vesz szociálpolitikai koncepciók előkészítésében, kidolgozásában.
 • Javaslatot tesz az egészségügyi ellátás fejlesztési koncepciójára.
 • Figyelemmel kíséri a városi egészségügyi alapellátási tevékenységet /hétvégi ügyelet, gyógyszertári ügyelet, védőnői szolgálat/, javaslatot tesz fejlesztésre, átszervezésre. Ezen ügyekben véleményt nyilvánít.
 • Egészségügyi, szociális kérdésekben a testületi határozatot és rendelet-tervezetet előzetesen véleményezi.

 

   
   
   
   

 

Összeférhetetlenséget vizsgáló és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság

Összeférhetetlenséget vizsgáló és Vagyonnyilatkozatot Kezelő Bizottság (3fő)

 • Ellátja a polgármester és a képviselői tisztség betöltésével kapcsolatos összeférhetetlenségi vizsgálatot, a vagyonnyilatkozat-tételével, valamint a vagyonnyilatkozatok ellenőrzésével kapcsolatos teendőket.
 • Ellátja a képviselő-testület titkos szavazásainak lebonyolításával kapcsolatos teendőket.