Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2012

ÉAOP-3.1.2/A-11 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése” tárgyban kiírt pályázat benyújtása /József A. út és környezete/

1/2012. /I.09./

A távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjának alkalmazása

2/2012./I.26./

A záhonyi MÁV tulajdonú ingatlanok értékesítési ajánlatának megtárgyalása

3/2012./I.26./

OTP Bank Nyrt. bérleti díj csökkentés iránti kérelme

4/2012./I.26./

A 115/2011. (VIII. 11.) számú határozat kiegészítése, keretbiztosítéki jelzálogjog felajánlása /folyószámlahitel 70 millió/

5/2012./I.26./

Záhony Város települési területének szabályozási terve és helyi építési szabályzatának módosítási javaslata

6/2012./I.26./

Szvák János képviselő-testületi tag tragikus halálával kapcsolatos teendők

7/2012./II.06./

A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 121/2010.(X.14.) számú határozat módosítása

8/2012./II.23./

A Vagyonnyilatkozat Kezelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztásáról szóló 123/2010.(X.14.) számú határozat módosítása

9/2012./II.23./

Közbeszerzési eljárásokban, döntéselőkészítő-bíráló bizottság tagjainak megválasztásáról szóló 10/2011.(I.17.) számú határozat módosítása

10/2012./II.23./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló 136/2010.(XI.11.) számú határozat módosítása

11/2012./II.23./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe és a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsődébe történő beiratkozás és előjegyzés időpontjainak meghatározása

12/2012./II.23./
13/2012./II.23./

Záhony központi orvosi ügyelet ellátásához szükséges működési hozzájárulás biztosításáról szóló megállapodás megkötése

14/2012./II.23./

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása

15/2012./II.23./

A közös fenntartású intézmények 2012. évi költségvetésének elfogadása

16-22/2012./II.23./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. üzleti terve

Ad hoc bizottság létrehozása a Hőtáv Kft-nek a. TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozásával kapcsolatban

23/2012./III.09./
24/2012./III.09./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. folyószámlahitel felvételéhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezességvállalás, keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása

25/2012./III.09./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde nyári nyitva-, zárva tartási idejének meghatározása

26/2012./III.09./

Tájékoztató a 2011. évben biztosított pótelőirányzatokról

27/2012./III.09./

Munkabérhitel felvétele a 2012. évre vonatkozóan

28/2012./III.09./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

29/2012./III.09./

Jegyzői munka értékelése

30/2012./III.09./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sportudvarának és tornatermének pályázat útján történő felújítása

31/2012./III.28./

A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása

32/2012./III.28./

Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011./III.31./ önkormányzati rendelete módosításához szükséges hozzájárulás

33/2012./III.28./

A HŐTÁV Kft. könyvvizsgálójával, a könyvvizsgáló Felügyelő Bizottsági tagságával kapcsolatos döntés

34/2012./III.28./

Az ADÓ ÖTLET Kft. és a Záhonyi HŐTÁV Kft. közötti könyvvizsgálói szerződés megszüntetése

35/2012./III.28./

A HŐTÁV Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló határozat módosítása

36/2012./III.28./

AZ ÉAOP-3.1.2/A-11. kódszámú „önkormányzati tulajdonú belterületi utak fejlesztése) tárgyban kiírt pályázat benyújtásáról szóló határozat kiegészítése

37/2012./III.28./

Helyi Építési Szabályzat módosítása a József A. út besorolásával kapcsolatban

38/2012./III.28./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérlegbeszámolója

39/2012./IV.12./

Az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési intézményeknél és a Polgármesteri Hivatalnál a 2011. évben végzett belső ellenőrzési tevékenységről szóló éves jelentés

40/2012./IV.12./

A 2012. évi ellenőrzési terv jóváhagyásáról szóló 162/2011. /X.24./ számú határozat módosítása

41/2012./IV.12./

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása

42/2012./IV.12./

A Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyon átadás-átvétele

43/2012./IV.12./

A Városi Uszoda megnyitásához szükséges karbantartási-, felújítási munkálatok

44/2012./IV.12./

A Városi Piac – fedett részen kívül eső – területének burkolása

45/2012./IV.12./

A Nyugdíjas Klub Egyesület, a Záhony Város Nyugdíjasainak Egyesülete, a Főnix Kórus és Művészeti Egyesület, a Városi Polgárőrség, a Záhonyi Nők Egyesülete, a Festőpalánták Képzőművészeti Közhasznú Alapítvány támogatása

46/2012./IV.12./

A Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség, a Záhonyi Római Katolikus Egyházközség, a Záhonyi Református Egyházközség támogatása

47/2012./IV.12./

A Záhonyi Rendőrkapitányság támogatása

48/2012./IV.12./

Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása

49/2012./IV.12./

Kabai Zsoltné záhonyi lakos fellebbezése

50/2012./IV.12./

Gabányi Béla záhonyi lakos fellebbezése

51/2012./IV.12./

Bátyi Géza záhonyi lakos fellebbezése

52/2012./IV.12./

A jegyző munkaviszonyának megszüntetésével kapcsolatos kérelem

53/2012./IV.12./

54/2012./IV.12./

A HŐTÁV Kft. vagyonának adás-vétele

55/2012./V.08./

A HŐTÁV kft. által indított kifizetések ellenjegyzésének elrendelése 56/2012./V.08./
A Magyar Energia Hivatallal egyeztetés lefolytatása 57/2012./V.08./
A HŐTÁV Kft. és a TIGÁZ Zrt. között fennálló gázszolgáltatási szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata 58/2012./V.08./
Az ÁROP pályázat kapcsán kifizetett összegek visszakövetelése 59/2012./V.08./

A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2011. évi átfogó értékelése

60/2012./V.31./
Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben indítható tanulócsoportok számának meghatározása 61/2012./V.31./
Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde csoportszámainak meghatározására a 2012/2013. nevelési évre

62/2012./V.31./

Alapfokú művészetoktatásban fizetendő térítési díj, tandíj mértékének megállapítása a 2012/2013. tanévre vonatkozóan 63/2012./V.31./
Záhony Város Önkormányzata és a Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti új együttműködési megállapodás megkötése 64/2012./V.31./

Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működésének segítésével megbízott köztisztviselők kijelölése

65/2012./V.31./

Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány támogatása

66/2012./V.31./

A Hajós Alfréd Diáksport Egyesület támogatása

67/2012./V.31./

A Varázs Hastánc Klub támogatása

68/2012./V.31./

A Hopika Zenekar támogatása

69/2012./V.31./

A Záhony Vasút- és Helytörténeti Gyűjteménnyel kapcsolatos támogatás

70/2012./V.31./

A Záhonyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása

71/2012./V.31./

A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása

72/2012./V.31./

Tájékoztató a 2011.november 17. és 2012. május 08. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

73/2012./V.31./

Záhony Város Polgármestere 2012. évi szabadságolási tervének jóváhagyása

74/2012./V.31./

A városi piac üzemeltetési szerződésének módosítása

75/2012./V.31./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetői tisztsége

76/2012./V.31./

A Hőtáv Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása

77/2012./V.31./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása átvállalása

78/2012./VI.04./

A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft-nek a TIGÁZ Zrt. felé fennálló tartozása átvállalásának ellentételezése

79/2012./VI.04./

A „tájház” felújításával kapcsolatos eljárásrend és határidők meghatározása

80/2012./VI.14./

A Záhonyi Református Egyházközség kérelmének megtárgyalása, a LEADER pályázati forrásból tervezett orgona felújítási munkálatok finanszírozásához szükséges pénzeszközök megelőlegezése

81/2012./VI.14./

A Tiszaszentmártoni 028/5. hrsz-ú „hulladéklerakó telep” tulajdonjogával kapcsolatos döntés

82/2012./VI.14./

A Záhony, Ady E. út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

83/2012./VI.14./

Gázszolgáltatási díjtartozás önkormányzati átvállalása a HŐTÁV Kft. által történő ellentételezéssel

84/2012./VI.14./

Vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal /szerződés megszüntetés/

85/2012./VI.20./

Vízi-közművek üzemeltetésével kapcsolatos döntéshozatal /új szerződés kötése/

86/2012./VI.20./

A Záhonyi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság vagyon átadás-átvételéről szóló 43/2012.(IV.12.) számú határozat módosítása

87/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft-nél az ügyvezetői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízás

88/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft-nél a tulajdonosi képviselői feladatok ellátásával kapcsolatos megbízás

89/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. Felügyelő Bizottságának megválasztásáról szóló határozatok visszavonása

90/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. által indított kifizetések ellenjegyzésének elrendeléséről szóló 56/2012.(V.08.) számú határozat módosítása

91/2012./VI.20./

A Záhonyi Hőtáv Kft. alapító okiratának módosítása

92/2012./VI.29./

Állásfoglalás a Magyar Energia Hivatal részére

93/2012./VI.29./

TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, óvodafejlesztés című pályázat benyújtása

94/2012./VII.19./

A Záhonyi HŐTÁV Kft. részére, a Magyar Energia Hivatal által kiadott működési engedélyek módosításának kezdeményezése

95/2012./VII.19./

Döntés a Városi Polgárőr Egyesület támogatás iránti kérelméről

96/2012./VII.19./

Döntés Szabados Csaba által bérelt üzlet távfűtési rendszerről történő leválás iránti kérelméről

97/2012./VII.19./

A Záhony, Ady E. út 17. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása

98/2012./VII.19./

A TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámú, „Óvodafejlesztés” című pályázat benyújtásával kapcsolatos végleges döntés meghozatala 99/2012./VIII.08./
A GIC 316 forgalmi rendszámú NISSAN ALMERA 1,4 GX típusú személygépkocsi értékesítése 100/2012./VIII.08./
ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések az Észak-alföldi régióban” című pályázat benyújtása 101/2012./VIII.08./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 5-6. évfolyamán a képesség szerinti kiscsoportos idegen nyelvi bontáshoz szükséges, nem kötelező tanórai foglalkozás órakeretének növelése a 2012/13-as tanévben 102/2012./VIII.30./
A beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása 103/2012./VIII.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 104/2012./VIII.30./
A Főnix Kórus Művészeti Egyesület támogatása 105/2012./VIII.30./
A 2012. év első félévében biztosított pótelőirányzatokról tájékoztató 106/2012./VIII.30./
Az önkormányzat gazdálkodásának 2012. első félévi helyzete 107/2012./VIII.30./
Folyószámlahitel (keret) igénybevétele 108/2012./VIII.30./
Munkabérhitel (keret) igénybevételére 109/2012./VIII.30./
A Záhonyi Hőtáv Kft. folyószámla-hiteléhez kapcsolódó önkormányzati készfizető kezesség vállalására, keretbiztosítéki jelzálogjog alapítása 110/2012./VIII.30./
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című, ÉAOP-5.1.1/D-12. kódszámú pályázati felhívás alapján pályázat benyújtása, tervek elkészítése 111/2012./VIII.30./
Uszoda üzemeltetési szerződés megkötése 112/2012./VIII.30./
Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtása 113/2012./VIII.30./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány kérelmének megtárgyalása 114/2012./VIII.30./
Jáger György záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 115/2012./VIII.30./
Orbán János záhonyi lakos által benyújtott fellebbezés elbírálása 116/2012./VIII.30./
Az IBU 301 forgalmi rendszámú KIA K 2700 DOUBLE CAB típusú gépjármű értékesítése 117/2012./VIII.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyására, valamint a bölcsőde működésének ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére vonatkozóan intézkedési terv elfogadása 118/2012./IX.26./
Az oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása 119/2012./IX.26./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jövőbeni működtetése 120/2012./IX.26./
A „Záhony, Ady Endre út 418/1 hrsz. alatti falusi lakóépület felújítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása 121/2012./IX.26./
A Béla – Bau Kft. telekvásárlás iránti kérelmének megtárgyalása, Záhony 598/31. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan eladása 122/2012./IX.26./
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához történő csatlakozás 123/2012./X.15./
A „Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázati felhívás alapján, a pályázatot alátámasztó műszaki munkarészek elkészítésére tett ajánlatok elbírálása 124/2012./X.15./
Településrendezési terv és helyi építési szabályzat módosítása során környezeti hatásvizsgálat szükségességének megállapítása 125/2012./X.15./
A Református Egyház pályázatának előfinanszírozása 126/2012./X.15./
A Polgárőrség pályázatának előfinanszírozása 127/2012./X.15./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány „Zöldövezet 2010/41”’ azonosító számú pályázatának előfinanszírozása 128/2012./X.15./
Személygépjármű vásárlása 129/2012./X.15./
Közjegyzői okiratba foglalt tartozásátvállalás teljesítése 130/2012./X.15./
Az IBU 301 forgalmi rendszámú KIA K 2700 DOUBLE CAB típusú gépjármű alkatrészként történő értékesítése 131/2012./X.15./
A HRL-633 frsz-ú  személygépjármű értékesítése 132/2012./X.15./
A  Járási Hivatal kialakításához szükséges megállapodás megkötése 133/2012./X.17./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (Nkt.) 97. §. (24) bekezdés b.) pontja alapján meghozatalra kerülő döntésre 134/2012./XI.08./
A  Záhony 598/31. hrsz. alatt nyilvántartott ingatlan eladási árának és értékesítési feltételeinek meghatározása 135/2012./XI.08./
A 2012. május 09. és 2012. november 08. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása 136/2012./XI.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása 137/2012./XI.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának elfogadása 138/2012./XI.30./
A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvétel 139/2012./XI.30./
Záhony város közlekedési rendjének  megváltoztatása 140/2012./XI.30./
Záhony város parkolási koncepciója 141/2012./XI.30./
Hóeltakarítási és sikosság mentesítési munkálatok elvégzése 142/2012./XI.30./
Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 143/2012./XI.30./
Szociális és gyermekjóléti feladatok-ellátásához biztosított ingatlan bérleti szerződésének jóváhagyása 144/2012./XI.30./
A 2012.01.01.-2012.09.30. között biztosított pótelőirányzatok 145/2012./XI.30./
2012. évi I.-III. negyedévének gazdálkodása 146/2012./XI.30./
Záhony Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetési koncepciója 147/2012./XI.30./
Az önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása 148/2012./XI.30./
„Funkcióbővítő integrált települési fejlesztések” című ÉAOP-5.1.1/D-12 kódszámú pályázat benyújtásához szükséges akciótervek elfogadása 149/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosítása 150/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának elfogadása 151/2012./XII.05./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Pedagógiai Programjának kiegészítése 152/2012./XII.05./
A „Záhony Város Fejlődéséért” Alapítvány „Zöldövezet 2010/41” azonosító számú pályázatának előfinanszírozásáról szóló 128/2012. /X.15./ számú határozat kiegészítése 153/2012./XII.05./
A Záhonyi HŐTÁV Kft. ügyvezetői tisztségének ellátásával kapcsolatos megbízás 154/2012./XII.05./
A Záhony  Hőtáv Kft. tulajdonosi képviseletének ellátásával kapcsolatos megbízás 155/2012./XII.05./
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 97. §. (24.) bekezdés b.) pontja alapján meghozott döntés módosítása 156/2012./XII.10./
Az önkormányzat adósságkonszolidációjával kapcsolatos aktualitások 157/2012./XII.10./
Az önkormányzati adósságkonszolidáció végrehajtásának elfogadása 158/2012./XII.14./
LEADER forrásból megvalósuló beruházás (tájház) első részszámláját érintő pályázati támogatás visszafizetése 159/2012./XII.14./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatás Intézmény, mint köznevelési intézmény állami fenntartásba vételéből következő önkormányzati feladatellátás 160/2012./XII.14./
Záhony város településszerkezeti tervének elfogadása 161/2012./XII.20./

Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának módosításáról szóló 150/2013./XII.05./ határozat visszavonásáról és az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratának elfogadásáról szóló 151/2012./XII.05./ határozat visszavonása

162/2012./XII.20./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító okiratának módosítása 163/2012./XII.20./
Az Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása 164/2012./XII.20./
Oktatási, nevelési feladatok intézményi társulás keretében történő ellátásáról szóló megállapodás felülvizsgálata, aktualizálása 165/2012./XII.20./
Polgármesteri Hivatal Záhony kijelölése a   Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde gazdálkodási feladatainak ellátására 166/2012./XII.20./
Záhony Város Önkormányzata és az  önállóan működő Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde, valamint a Zsurki Tagintézménye közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről szóló megállapodás elfogadása 167/2012./XII.20./