Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

2014

A záhonyi 276/1. hrsz-ú ingatlan megszerzésével kapcsolatos ártárgyaláson történő részvételről és az önkormányzat képviseletében eljáró személyek megbízása 1/2014./I.27./
Záhony Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata, módosítása, egységes szerkezetbe foglalása 2/2014./I.30./
Gépjárműbeszerzés 3/2014./I.30./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde Zsurki Tagintézménye épületének pályázat útján történő felújítása 4/2014./II.07./
Záhony Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása ( első olvasat ) 5/2014./II.07./
A 2013. május 22. - december 19. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi döntések végrehajtása 6/2014./II.19./
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek megállapítása 7/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO)” felújítása tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása, a közbeszerzési eljárás lezárása 8/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház” (ÖNO) felújítása tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása a beérkezett ajánlatok alapján 9/2014./II.14./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó soft elemek (beruházás jellegű fejlesztéseket kiegészítő programok) ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 10/2014./II.19./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó nyilvánossági feladatok ellátására benyújtott ajánlatok elbírálása 11/2014./II.19./
A Hortobágyi Kényszermunkatáborokba Elhurcoltak emlékére emléktábla elhelyezése 12/2014./II.19./
A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesülethez történő csatlakozás 13/2014./II.19./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. tulajdonossal szembeni kötelezettségének elengedése 14/2014./II.19./
A Záhonyi Református Egyházközség - parókia felújítás jogcímen történő - támogatása 15/2014./II.19./
Az Ady Endre út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (cipész üzlet) bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása 16/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének felmondása 17/2014./II.19./
A Záhony, Ady Endre út 17. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 18/2014./II.19./
A záhonyi I. és II. számú háziorvosi körzetek orvosai részére költségtérítés megállapítása 19/2014./II.19./
Mándok Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló 4/2011. (III.31.) önkormányzati rendeletének módosításához történő hozzájárulás 20/2014./II.26./
A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 21/2014./II.26./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal és Záhony Város Önkormányzata között – a Záhonyi Járási Hivatal kialakításával kapcsolatban – létrejött megállapodás megszüntetése 22/2014./II.26./
Polgárőrség részére személygépjármű átadása 23/2014./II.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 120/2013.(XI.25.) számú határozat kiegészítése 24/2014./III.12./
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 25/2014./III.12./
Rusznák András részére „Záhony városért” elismerés adományozása 26/2014./III.12./
Dallosné Rozgonyi Mária részére „Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 27/2014./III.12./
Gál Istvánné részére „Köz szolgálatáért” elismerés adományozása 28/2014./III.12./
Záhony várossá avatásának évfordulója alkalmából, tárgyajándékban részesülő személyek meghatározása 29/2014./III.12./
A Záhony, Ady Endre út 27-31. szám alatti önkormányzati tulajdonú, nem lakás céljára szolgáló helyiség bérleti szerződésének a bérlő részéről történő felmondása és további hasznosítása 30/2014./III.12./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása és a közbeszerzési eljárás lezárása 31/2014./III.19./
A záhonyi 0100/27 hrsz-ú ingatlanrész eladására és eladási árának meghatározása 32/2014./III.19./
A Magyar Állam tulajdonában lévő, Záhony Ady Endre út 3. szám alatti, 551 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba vétele 33/2014./III.19./
Hivatali személygépjármű vásárlása 34/2014./III.19./
A 2014. évi éves összesített közbeszerzési terv jóváhagyása 35/2014./III.31./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházás műszaki ellenőrének kiválasztása 36/2014./III.31./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó köztéri alkotás létesítésével kapcsolatos eljárás 37/2014./III.31./
A Záhony, Ady Endre út 30. szám alatt lévő „Közösségi ház (ÖNO)” felújítása tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kültéri eszközök beszerzése 38/2014./III.31./
A Záhony Határrendészeti Kirendeltség Vezetőjének kinevezésével kapcsolatos vélemény kialakítása 39/2014./IV.15./
A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szakmai alapdokumentumának véleményezése 40/2014./IV.15./
Városi Uszoda melletti terület rendezése 41/2014./IV.15./
Fűtőház út aszfaltozása 42/2014./IV.15./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó kiszolgáló sátrak beszerzése 43/2014./IV.15./
A Záhonyi Görög Katolikus Egyházközség támogatása 44/2014./IV.15./
A Római Katolikus Egyházközség támogatása 45/2014./IV.15./
A Záhonyi Református Egyházközség részére ideiglenes pénzeszközátadás 46/2014./IV.15./
A Lokomotív Horgász Egyesület támogatása 47/2014./IV.15./
„A 25 éves Záhony városért 2014.” feliratú üveg plakett tárgy ajándékban részesülő szervezetek, gazdasági társaságok, magánszemélyek meghatározása 48/2014./IV.15./
Házi gyermekorvosi informatikai rendszer támogatása 49/2014./IV.15./
Az önkormányzat 2014. évi ellenőrzési tervéről szóló 136/2013. /XII.19./ határozat kiegészítése 50/2014./V.07./
Nyári gyermekétkeztetésre pályázat benyújtása 51/2014./V.07./
Záhony Város Közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a kapcsolódó feladatokról szóló beszámoló elfogadása 52/2014./V.26./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kisvárdai Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása 53/2014./V.26./
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatellátás 2013. évi átfogó értékelése 54/2014./V.26./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. mérleg-beszámolójának elfogadása 55/2014./V.26./
A Záhonyi Hőtermelő és Távhőszolgáltató Kft. szabályzatainak jóváhagyása 56/2014./V.26./
A 2014. évre tervezett beruházások megvalósítása 57/2014./V.26./
A Vágó Béla út kb. 250 m-es szakaszán – a Móricz Zsigmond út és Fenyőfa utcák között – közvilágítási hálózat kiépítése 58/2014./V.26./
A Záhony, Ady Endre út 79. szám alatt lévő „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola” helyiségeinek bérbeadása telephely létesítése céljára 59/2014./V.26./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó köztéri alkotás létesítése 60/2014./V.26./
A Záhony Ady Endre út 27-31. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség bérbeadás útján történő hasznosítása 61/2014./VI.12./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2013. évi üzemeltetési tevékenysége 62/2014./VI.25./
A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. és az önkormányzat közötti bérleti-üzemeltetési szerződés 2. számú módosítása 63/2014./VI.25./
A házi gyermekorvossal kötött feladat-ellátási szerződés módosítása 64/2014./VI.25./
A Kisvárdai Városi Egészségügyi Alapellátáshoz történő csatlakozás, fogászati ügyeleti ellátás igénybevétele céljából 65/2014./VI.25./
Az Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony-Zsurk-Győröcske megállapodásának felülvizsgálata 66/2014./VI.25./
A Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde és Zsurki Tagintézménye óvodavezetői (magasabb vezetői) pályázati felhívásra benyújtott pályázati anyag megismerése 67/2014./VI.25./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőire vonatkozó hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályainak meghatározása 68/2014./VI.25./
A 2014. január 09. – 2014. június 12. közötti időszakban meghozott képviselő-testületi határozatok végrehajtása 69/2014./VI.25./
Záhony város területén hidrogeológiai tanulmány elkészítése 70/2014./VI.25./
A „Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházásához kapcsolódó szabadtéri nézőtéri székek és szállítóeszközének beszerzése 71/2014./VI.25./
A COOP Áruház környezetének rendezésére beérkezett ajánlatok elbírálása 72/2014./VI.25./
Kónya Attila és neje kérelmének elbírálása, a Záhony belterület 219/14. helyrajzi számú földterület egy részének bérbe adása 73/2014./VI.25./
Gyüre Sándor és neje kérelmének elbírálása, a Záhony belterület 219/14. helyrajzi számú földterület egy részének bérbe adása 74/2014./VI.25./
A Záhony belterület 425/21 helyrajzi számú terület és a rajta lévő felépítmények licit útján történő értékesítése 75/2014./VI.25./
A 30/2014. (III.12.) számú határozat módosítása 76/2014./VI.25./
2014. évi éves összesített közbeszerzési terv módosítása 77/2014./VII.12./
A KEOP-2014-4.10.0/N. „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” című pályázati konstrukció keretében pályázat benyújtása 78/2014./VII.12./
A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására és a közbeszerzési eljárás lezárása

79/2014./VII.31./

A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ismételt lefolytatása 80/2014./VII.31./
A KEOP-2014-4.10.0/N „Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola fotovoltaikus rendszerének kialakítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztására és az ismételt közbeszerzési eljárás lezárása 81/2014. /VIII.08./
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Záhonyi Tagintézménye igazgatói (tagintézmény-vezetői) pályázati felhívásra benyújtott pályázati anyag megismerése 82/2014. /VIII.08./
A „Záhony Város Központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” tárgyú beruházáshoz kapcsolódó szabadtéri színpad fedése 83/2014. /VIII.08./
A Vasutas Országos Közművelődési és Szabadidő Egyesület kérelmének elbírálása 84/2014. /VIII.08./
A 2014. év első félévének gazdálkodásáról tájékoztató 85/2014./VIII.26./
A Magyar Energetikai és Közmű – szabályozási Hivatal részére készített állásfoglalás 86/2014./VIII.26./
Az Alkotmány út kb. 80 m-es szakaszán (a volt MÁV Rendelőintézet melletti rész) közvilágítási hálózat kiépítése 87/2014./VIII.26./
A Baross Gábor út Déli bekötő kb. 500 m-es szakaszán közvilágítási hálózat kiépítése 88/2014./VIII.26./
A Helyi Választási Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 89/2014./VIII.26./
A Roma Nemzetiségi Önkormányzati Képviselők választásán közreműködő Szavazatszámláló Bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 90/2014./VIII.26./
A HŐTÁV Kft 2014. évi üzleti terve 91/2014./VIII.26./
A  „Záhony szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című, KEOP-7.1.0/11-2014-0051 azonosító számú pályázat megvalósításához kapcsolódó együttműködési megállapodás elfogadása 92/2014./VIII.26./
A Szurdokpüspöki Ifjúsági Tábor ingatlanán található felépítmények fenntartási költségei és használati viszonyainak rendezése 93/2014./VIII.26./
Az „Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony – Zsurk – Győröcske” megállapodásának módosítása 94/2014./VIII.26./
Az „Oktatási Nevelési Intézményi Társulás Záhony – Zsurk – Győröcske”  tevékenysége 95/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal közös fenntartásáról és működéséről szóló megállapodás módosítása 96/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása 97/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának egységes szerkezetű elfogadása 98/2014./VIII.26./
A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 99/2014./VIII.26./
A beiskolázási támogatás feltételeinek és összegének meghatározása 100/2014./VIII.26./
Az Ady Endre út 27-31. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség (Szedd - Vedd Turi) bérleti díjának módosítására irányuló kérelem elbírálása 101/2014./VIII.26./
A Zh Center Kft. kérelmének elbírálása a Záhony, Ady Endre út 1. szám alatti, 552/1. helyrajzi számú ingatlan területének rendezése

102/2014./VIII.26./

A záhonyi 598/30. hrsz-ú ingatlan hasznosítása 103/2014./VIII.26./
Vizi-közmű rendszerek Gördülő Fejlesztési Terve (2015-2029) 104/2014./IX.05./
„Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzése

105/2014./IX.05./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola sportpályájának napelemes kandeláberekkel történő megvilágítása 106/2014./IX.05./
A József Attila úti park térfigyelő rendszerének kiépítése 107/2014./IX.05./
Az Új Élet út felújításához kapcsolódó kiegészítő folyókaépítés és fedlapcsere 108/2014./IX.05./
Záhony Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 23/2012.(XII.20.) számú önkormányzati rendeletének módosítás véleményezési szakaszának lezárására 109/2014./IX.23./
Záhony Város településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat módosítása, környezeti vizsgálat szükségességének eldöntése

110/2014./IX.23./

Záhony Város településszerkezeti terv módosításának jóváhagyása

111/2014./IX.23./

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. évi fordulójához történő csatlakozás

112/2014./IX.23./

A TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. részére fizetendő rendelkezésre állási díjjal kapcsolatos döntés

113/2014./IX.23./

Zsurk Községháza épület-felújításának támogatása

114/2014./IX.23./

A PIREHAB Nonprofit Kft. és az önkormányzat közötti  együttműködési megállapodás megkötése

115/2014./IX.23./

Árpád-házi Szent Piroska Szakképző Iskola és az önkormányzat közötti bérleti szerződés megszüntetése

116/2014./IX.23./

Szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási igény benyújtása

117/2014./IX.29./

ÁROP-1.A.3-2014. kódszámú pályázat benyújtásához szükséges előkészítési feladatok elvégzése

118/2014./IX.29./

Defibrilátor beszerzése

119/2014./IX.29./

„Idősek világnapja” ünnepség megszervezése

120/2014./IX.29./

Alpolgármester titkos szavazással történő megválasztásának lebonyolítására Szavazatszámláló Bizottság megválasztása

121/2014./X.22./

Alpolgármester megválasztása

122/2014./X.22./

Alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása

123/2014./X.22./

Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

124/2014./X.22./

Humán Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása

125/2014./X.22./

Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottság elnökének, tagjainak megválasztása

126/2014./X.22./

Helmeczi László polgármester illetményének és költségtérítésének meghatározása

127/2014./X.22./

Háda Imre volt polgármester végkielégítésének megállapítása  és a ki nem vett szabadságának megváltása

128/2014./X.22./

ÁROP-1.A.3-2014 kódszámú „Területi együttműködést segítő  programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban” című pályázat

129/2014./X.29./

A Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

130/2014./X.29./

A HŐTÁV Kft. 2014. év I-III. negyedévi tevékenysége, gazdálkodása

131/2014./XI.26./

A HŐTÁV Kft-nél tulajdonosi képviselet biztosítása

132/2014./XI.26./

A HŐTÁV Kft. 2014. évi üzleti évének könyvvizsgálata

133/2014./XI.26./

A Záhonyi HŐTÁV Kft-nél Felügyelőbizottság létrehozása, a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása

134/2014./XI.26./

Hulladékgazdálkodási díj megállapítását követő feladatok

135/2014./XI.26./

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába delegált tag megválasztása

136/2014./XI.26./

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás Társulási Tanácsába  delegált tag helyettesének megválasztása

137/2014./XI.26./

A Záhony és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsában az önkormányzat képviseletével megbízott személy és helyettesének megválasztása

138/2014./XI.26./

A Felső-Szabolcsi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesületben képviselet biztosítása

139/2014./XI.26./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Intézményi Tanácsába önkormányzati tag delegálása

140/2014./XI.26./

A Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű Beruházási Társulás képviselőjének kiválasztása

141/2014./XI.26./

A Tiszaszentmárton-Zsurk Viziközmű Beruházási Társulás Társulási megállapodásának módosítása

142/2014./XI.26./

A Záhonyi Árpád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán áthelyezett játszótéri eszközök esési terének kialakítása

143/2014./XI.26./

„Záhony Város központjának funkcióbővítő városrehabilitációja” című pályázathoz kapcsolódó kiegészítő munkálatok elvégzése

144/2014./XI.26./

Záhony Város Önkormányzat vagyongazdálkodása szabályszerűségéről készült ellenőrzési jelentésben foglaltak megtárgyalása és a javasolt intézkedések megtétele érdekében intézkedési terv készítése

145/2014./XI.26./

A  Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítása

146/2014./XI.26./

A  Záhonyi Közös Önkormányzati Hivatal egységes szerkezetű alapító okiratának elfogadása

147/2014./XI.26./

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

148/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

149/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

150/2014./XI.26./

A  Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában történő részvételre

151/2014./XI.26./

Záhony Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzata Záhony közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

152/2014./XII.04./

Záhony Város Önkormányzatának gazdálkodása a 2014. 01. 01. – 2014. 11. 30. közötti időszakban

153/2014./XII.17./

Az önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési tervének módosítása

154/2014./XII.17./

Az önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

155/2014./XII.17./

Az ingatlan-nyilvántartásba Záhony 231 hrsz alatt felvett, természetben a Záhony József Attila út 36. szám alatti ingatlan /VOKE/ térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírása

156/2014./XII.17./

Az ingatlan-nyilvántartásba Záhony 217/1, 217/2, 217/3, 219/15 és 805 hrsz. alatt felvett „kivett sporttelep” /ZVSC/ megnevezésű ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló megállapodás aláírása

157/2014./XII.17./

Tisza-Szamosmenti Közműszolgáltató Kft. kérelme a fehérgyarmati 905 hrsz. alatti ingatlan elbirtoklás címen történő megszerzés bejegyzése

158/2014./XII.17./

TI-KÖSZ Nonprofit Közhasznú Kft. részére fizetendő rendelkezésre állási díj vállalása

159/2014./XII.17./

A „Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban (fővárosi kerültekben) – Integrált Településfejlesztési Stratégiák kidolgozása” című projektre vonatkozó Együttműködési Megállapodás aláírása

160/2014./XII.17./

A bölcsődei ellátást igénybevevők érdekeinek védelmében az Érdekképviseleti Fórumba önkormányzati tag delegálása

161/2014./XII.17./

A Záhonyi Kandó Kálmán Közlekedési Szakközépiskola, Gimnázium és Dr. Béres József Kollégium Intézményi Tanácsába önkormányzati tag delegálása

162/2014./XII.17./

A Felső-Szabolcs és Bereg Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás megszüntetése

163/2014./XII.17./

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás felhasználása

164/2014./XII.29./