Üdvözöljük Záhony város
hivatalos weboldalán!

Biztonsági Elemzés Kivonata 1.rész

 

0.Előzmények                                                                                            

A Kelet-Trans 2000 Kft. Záhony külterületén lévő telephelyére vonatkozó Biztonsági jelentést és a hozzá tartozó Belső védelmi tervet 2011-ben benyújtotta az illetékes hatóságnak, majd a 99-7/2011/SEVESO számú határozat alapján egységes szerkezetben kiegészítette azt és a veszélyes tevékenység folytatásához megkapott katasztrófavédelmi engedély szerint működött. 2016-ban a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet változásai miatt soron kívüli felülvizsgálat készült, azonban az üzem megszüntette veszélyes tevékenységét.

 

A Kelet-Trans 2000 Kft. vezetőségének döntése alapján a veszélyes tevékenységet folytatni kívánja, ám a telephelyen jelenlévő veszélyesanyag mennyiség csökkentésével, amely alapján alsó küszöbértékű üzemnek minősül.

 

Jelen Biztonsági elemzés kivonata a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet 10. mellékletében előírt tartalmi és formai követelményeknek megfelelően készült.

 

1.A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem bemutatása                    

1.1Az üzem adatai

1. sz. táblázat

Kelet-Trans 2000 Kft.

Veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem / küszöbérték

alatti üzem neve:

Kelet-Trans 2000 Kft.

Üzemeltető neve:

Kelet-Trans 2000 Kft.

Üzemeltető székhelye:

4625 Záhony Széchényi út 5.

Az üzem (telephely) pontos címe (amennyiben eltér a

székhely adataitól):

4625 Záhony külterület (hrsz. 071/12,

048/39, 048/49)

Az üzem tevékenységi köre, rendeltetése:

Raktározás, szállítmányozás

Telefon munkaidőben (központ, titkárság, ügyelet):

+3645525125

Vezető (vezérigazgató, ügyvezető, elnök stb.) neve,

beosztása:

Soltész László, ügyvezető

Vezető levelezési címe:

4625 Záhony, Széchenyi út 5.

Vezető e-mail címe:

soltesz.laszlo@kelettrans2000.hu

Vezető mobiltelefon száma:

+36309450749

Kapcsolattartó neve, beosztása:

Danó Bertalan, általános

igazgatóhelyettes

Kapcsolattartó e-mail címe:

dano.bertalan@kelettrans2000.hu

Kapcsolattartó mobiltelefon száma:

+36309980618

Meghatalmazott neve, beosztása:

Danó            Bertalan,            általános

igazgatóhelyettes

Meghatalmazott e-mail címe:

dano.bertalan@kelettrans2000.hu

Meghatalmazott mobiltelefon száma:

+36309980618

 

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző neve:

Mártha József Gábor, ADR és RID veszélyes    áru    szállítási    biztonsági

tanácsadó

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző e-mail címe:

jozsefgabormartha@gmail.com

Veszélyes ipari védelmi ügyintéző mobiltelefon száma

+36304027054

 

A telephely a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet alapján alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül.

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események kapcsán a tájékoztatásért felelős személy Mártha József Gábor, veszélyes ipari védelmi ügyintéző.

1.2Minőség és biztonságpolitika

A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti veszélyek azonosítása és kezelése érdekében a Kelet-Trans 2000 Kft. jelen biztonsági jelentésében elvégzett kockázatelemzése a fokozatosság elvének és a hazai jogszabályi követelményeknek megfelelően, az Európai Uniós elvárások alapján került alkalmazásra. Az alkalmazott módszerek összhangban állnak a kockázat kézbentartására alkalmazandó intézkedésekkel

 

A Kelet-Trans 2000 KFT. vezetősége a súlyos balesetek megelőzése érdekében:

 

 1. Biztosítja a megfelelő műszaki és biztonságtechnikai szabványokban, jogszabályokban meghatározott követelmények megtartását, és azon túl törekszik az ismert jó gyakorlatnak való megfelelésre is.
 2. Saját hatáskörében kidolgozta:
  • a létesítmények, berendezések tervezésének, illetőleg a tervek módosításának,
  • az új létesítmények, berendezések üzembe helyezés előtti ellenőrzésének, illetve a leállítások utáni üzembe helyezés ellenőrzésének szabályait.
 3. Kiadta a technológiai, műveleti és kezelési utasításokat a normális és rendkívüli üzemzavari működés esetére, az időszakos normál, és vész leállásokra.
 4. Beszerzési eljárási utasításokat ad ki, mindazon anyagokra (veszélyes anyagok) eszközökre, és berendezésekre, amelyek jelentőséggel bírnak a súlyos balesetek megelőzésben, illetve az esetleg bekövetkező események esetén a károk enyhítésében, felszámolásában.
 5. Olyan karbantartási módszert működtet, amely a megelőzést segíti elő, és nem a hibák utólagos orvoslását szolgálja.
 6. Megfelelő munkavégzési engedélyezési eljárásokat alkalmaz;
 7. Biztosítja a vezetőség és az alkalmazottak megfelelő felkészítését, képzését és továbbképzését;
 8. Megfelelő ellenőrzési rendszert működtet:
  • a veszélyes berendezések időszakos felülvizsgálatára,
  • a bekövetkező események, eltérések, balesetek kivizsgálására, és dokumentálására,
  • a biztonsági belső auditra,
  • a munkafolyamatok biztonságos kézben tartására.
 9. A jogszabályok, műszaki előírások, a technológiai, szervezeti egyéb változásokat nyomon követi és gondoskodik azok átvezetéséről a dokumentációkban, illetve a megelőzési rendszerben.
 10. A célkitűzések végrehajtásában együttműködik a munkavállalókkal, illetve azok képviselőivel.
 11. Gondoskodik a belső felülvizsgálatok, auditok, alapján megelőzési és biztonsági irányítási rendszer folyamatos fejlesztéséről.
 12. Biztosítja a célkitűzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erőforrásokat, megfelelő szervezeti és irányítási rendszert.

 

A rendszer felülvizsgálatra kerül változtatások és egyéb megvalósított intézkedések, fejlesztések esetén a releváns jogszabályok, illetve a bevezetett Biztonság Irányítási Rendszer előírásainak megfelelően. A felülvizsgálatot módosítás, illetve új technológia bevezetése előtt és jelentős kockázat azonosításakor, az egészség és biztonság folyamatos javítása érdekében időben elvégzik.

 

A Kelet-Trans 2000 Kft. eljárásokat hozott létre és tart fenn, annak biztosítására, hogy felismerje a veszélyhelyzetek bekövetkezésének lehetőségét, és amelyekkel ezekre reagálni tud, valamint amelyekkel az ezek során bekövetkezhető környezeti, valamint minőségi hatások megelőzhetőek.

 

A vezetés elkötelezte magát arra, hogy

 • saját céljának tekinti a súlyos balesetek megelőzését;
 • betartja a vonatkozó jogszabályokat, és az önként vállalt normákat;
 • kivizsgálja a bekövetkezett baleseteket és „majdnem-baleseteket”, feltárja ezek okait, és ezekről jelentést készít;
 • hatékonyan támogatja a biztonság eléréséhez történő „legjobb gyakorlat” bevezetését;
 • alapvető fontosságú üzleti szempontként kezeli a súlyos balesetek megelőzésével kapcsolatos kérdéseket, amit azzal is bizonyít, hogy munkatársaik minősítésekor

mindezeket figyelembe veszi;

 • bátorítja a dolgozókat a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettség vállalására, továbbá arra, hogy érdemben foglalkozzanak az embereket érdeklő biztonsági kérdésekkel, figyeljenek oda a felmerülő biztonsági problémákra.

 

Ezen célkitűzések megvalósítása érdekében a vezetés:

 

 • Olyan irányítási rendszert alakít ki, amellyel hatékonyan irányítható a biztonság növelésére irányuló tevékenység. A vezetők személyes példával járnak elöl az irányítási célok egyértelmű meghatározásában. A munkatársakat gondosan választják meg, készítik fel, és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos szakértelmüket. Értékelik továbbá mindazok biztonsággal kapcsolatos felkészültségét is, akik menedzsment nevében tevékenykednek, legyenek ők alvállalkozók, beszállítók, üzlettársak vagy egyéb harmadik felek.

 

 • Rendszeresen értékelik a tevékenységgel együtt járó veszélyeket. Megfelelő intézkedéseket tesznek az esetleges váratlan üzemzavari események vagy balesetek hatásainak megelőzésére, illetve csökkentésére azáltal, hogy a biztonsági irányítási rendszerben a megfelelő szabványokat, részletesen kidolgozott utasításokat alkalmazzák. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatás mindig naprakész.

 

 • Tevékenységüket pontosan meghatározott feltételek között végzik. Megfelelően kezelik a normál üzemi technológiától eltérő nem szokványos műveletekből eredő kockázatokat. A folyamatok, a berendezések és a munkacsoportok átalakítását, továbbá a személyügyi változtatásokat rendszeresen a biztonság szempontjából is értékelik, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók.
 • A váratlan üzemzavari eseményeket, a „majdnem-baleseteket” és következményeiket dokumentálják, és azokat kivizsgálják. Az ilyen eseményekből nyert tapasztalatokat másokkal is megosztják, és ezekről a hatósági szervezeteket is tájékoztatják. Az így megszerzett tapasztalatokat felhasználják a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására is. Rendszeresen mérik a biztonság növelésére irányuló tevékenységük hatásfokát. Megfelelő belső védelmi tervet készítenek, és biztosítják annak végrehajtási feltételeit: a megfelelő védőfelszerelést, és a végrehajtó szervezetekbe beosztott állományt felkészítették e feladatokra. Ezeket alkalmazzák a súlyos balesetek megelőzése, vagy következményeinek csökkentése érdekébe

 

1.2.1A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem rendeltetése, főbb tevékenységek

A Kelet-Trans 2000 Kft. rendeltetésszerű tevékenységébe a záhonyi logisztikai szolgáltatások, szállítás, szállítmányozás, raktározás és faipari logisztikai és gyártási szolgáltatások tartoznak. Ezen kívül speciális tevékenységük az ömlesztett áruk konténerizálása.

A társaság által nyújtott szolgáltatások, tevékenységek az alábbiak:

 

Szállítási-, szállítmányozási tevékenységek:

 • fuvarozási módok:
  • Nemzetközi vasúti szállítás,
  • Belföldi vasúti szállítás,
  • Belföldi közúti szállítás,
  • Konténerszállítás.
 • tevékenység:
  • Küldemények fogadás, feladás,
  • Szállítás szervezés, ütemezés,
  • Fuvarokmányok elkészítése,
  •  
 • Vám feladatok végrehajtása és vám okmányok elkészítése.

Raktározási tevékenységek:

 • árucsomagolás (zsákolás, big-bag zsákolás, fóliázás),
 • egyedi azonosítás (az áru egyedi azonosítóval, vonalkóddal, egyéb címkével történő ellátása),
 • egységrakomány képzés (raklapozás, fóliázás),
 • konténerizálás (Ömlesztett vagy egyéb módon érkező áru konténerben történő továbbítása).

Vámraktározás:

 • KÖZVÁM raktárban történő elhelyezés
 • Tulajdonosváltás
 • Reexpediálás
 • Az áru vámáruként történő továbbítása
 • Belföldiesítés

Faipari tevékenységék:

 • Egyedi méret és tervek szerinti fa bútorok gyártása,
 • Különböző lovassport kiegészítők gyártása,
 • Művi fa szárítás.

 

A telephelyeken főként műtrágyák tárolása, illetve zsákolása történik, melyek eljárásait munkautasításokban rögzítik.

 

A tevékenységből fakadó raktározás miatt a telephelyeken lévő anyagok mennyiségei és minőségei a be- és kiszállítások függvényében folyamatosan változnak. A naprakész nyilvántartást az adminisztráció vezeti raktárankénti lebontásban. A tárolható mennyiségeket a

3.3 fejezetben az 5. sz. táblázat tartalmazza.

1.3 A jelenlévő veszélyes anyagok aktuális leltára

A tevékenységből fakadó raktározás miatt a telephelyeken lévő anyagok mennyiségei és minőségei a be- és kiszállítások függvényében folyamatosan változnak. A naprakész nyilvántartást az adminisztráció vezeti.

 

Csak Biztonsági adatlappal rendelkező anyagokat tárolnak és vesznek át a munkautasításoknak megfelelően, ismeretlen összetételű anyagok tárolása kizárt.

 

Az elméleti maximális mennyiségek a következőképpen alakulnak:

2. sz. táblázat

Anyag neve

Mennyiség (t)

ammónium-nitrát (34%) (AN a továbbiakban)

4990

gázolaj

21

disodium hexafluorosilicate (NaSi a továbbiakban)

199

 

 

A 219/2011 (X.20.) Korm. Rend. 1. melléklete alapján elvégeztük a telephelyen található veszélyes anyagok mennyiségére vonatkozó üzemazonosítási összegzést, melyre az alábbi táblázatban szereplő veszélyességi küszöbszámokat kaptuk:

 

Veszélyesség, alsó küszöbérték számítása

⅀qn/QAn értékek (1. melléklet alapján)

Egészségi veszélyek

Fizikai veszélyek

Környezeti veszélyek

3,98

4

0,008

Veszélyesség, felső küszöbérték számítása

⅀qn/QFn értékek (1. melléklet alapján)

Egészségi veszélyek

Fizikai veszélyek

Környezeti veszélyek

0,995

0,99

0,0008

A fentiek alapján a Kelet-Trans 2000 Kft. telephelye a 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet alapján a fizikai és egészségi veszélyeztetés szerint is alsó küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemnek minősül.

 

2.A legsúlyosabb baleseti lehetőségek bemutatása                             

A Kelet-Trans 2000 Kft. jelen Biztonsági elemzésben alkalmazott elemzési eljárás elvei és terjedelme alapvetően a SEVESO III. Irányelvnek (2012/8/EU) és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti események elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet által megfogalmazott követelményeknek felelnek meg.

 

Megalapozó elemzés elvégzésére a nemzetközileg elterjedt és széles körben elfogadott ún. holland kiválasztási módszert alkalmazzuk a CPR [18] 2.3 fejezete alapján. A holland kiválasztási módszer kiváló tűzveszélyes, illetve toxikus anyagokat raktározó, feldolgozó vagy előállító technológiák szűrése esetében.

 

Mivel a Kelet-Trans Kft. telephelyein főleg raktározási tevékenységet végez, így a holland kiválasztási módszer elvégzésétől eltekintünk, és minden létesítményt további elemzésre kiválasztunk. A tárolási létesítmények esetén a CPR [15] szerinti raktárspecifikus elemzést végezzük el, míg a gázolajtartályok esetén a CPR [18] szerinti technológiai elemzést folytatunk le.

 

Az elemzés során önálló létesítményekre bontjuk fel az üzemi területet, amelyre elvégezhető az elemzés folyamata. Önállónak akkor tekinthető egy létesítmény a CPR [18] szerint, ha egy ott bekövetkező konténment sérüléssel járó esemény nem vezet más létesítményeknél veszélyes anyagok számottevő kibocsátásához, azaz a két létesítmény rövid időn belül elszigetelhető egymástól. Az elszigetelhetőségi szempontból történő létesítményekre bontás során jó kiindulási alap a teljes üzemi terület tűzszakaszolása, továbbá egy üzemegységen belül a különböző tevékenységek időbeli elhatárolhatósága (azaz egyik tevékenység kizárja a másikat).

 

A Kelet-Trans Kft. telephelyein a veszélyes anyagokkal kapcsolatos üzemi tevékenységgel összefüggésben az alábbi létesítményeket különítjük el:

3.sz. táblázat

Azonosító

Létesítmény

NS_1/1

I. telep fedett NaSi tároló (1650 m2)

AN_1/2

I. telep fedett AN tároló (3350 m2)

NS_1/3

I. telep lemezcsarnok NaSi (1200 m2)

R_1/4

I. telep aszfaltozott rakodótér (7500 m2)

GO_9

9 m3-es gázolajtartály

GO_20

20 m3-es gázolajtartály

2.1Következményelemzés

A súlyos balesetek következményinek modellezésére, azaz a tűz és toxikus gáz diszperzió modellezésére a BREEZE INCIDENT ANALYST (BIA) katasztrófavédelmi következményelemző szoftvert alkalmazzuk.

 

2.1.1Gázolajtartályok [GO_9 és GO_20]

A gázolaj tárolása az I. telephelyen kármentőtartályban elhelyezett, 9 és 20 m3-es tartályban történik. A konténer olyan, hogy baleseti esemény során be tudja fogadni a tartály teljes tartalmát.

 

A Holland National Institute of Public Health and the Environment (RIVM) Bevi Reference Manual című kiadványával összhangban a kifejlődő lehetséges következmények alapján

megállapítható, hogy a Kelet-Trans Kft. területén kizárható a gázolaj begyulladásából származó súlyos baleset bekövetkezése.

 

2.1.2A [RAKT_TŰZ] típusú szcenáriók következményelemzése

Az AN_1/2, R_1/4 azonosítójú raktárak mindegyikében előfordulhat RAKT_TŰZ típusú esemény. Az AN_1/2 tűzidőtartama 15 perc, míg a további raktáraké automatikus jelzőberendezés hiányában 45 perc. Az alábbiakban ezen esemény bekövetkezése során várható következményeket elemezzük:

 

A toxikus felhő terjedése során kialakuló anyag specifikus határkoncentrációkat 30 perces kitettség feltételezésével határoztuk meg. Egy esetlegesen bekövetkező súlyos baleseti esemény során, amennyiben az toxikus anyag kikerülésével járhat, a felhő megjelenésétől számítva 30 perc elegendő idő a megfelelő óvintézkedések megtételéhez (pl.: elzárkózás).

 

A probit analízissel, illetve szakirodalmi adatok alapján a 30 perces kitettség esetén várható egyes halálozási valószínűségekhez tartozó határkoncentrációkat az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

4.sz. táblázat

Halálozás várható valószínűsége a kitettség függvényében

NO2 koncentráció [mg/m3]

100 %, 30 perc

776

10 %, 30 perc

223

1 %, 30 perc

185

 

Az egyes szcenáriókra alkalmazott paraméterek, a szcenáriók hasonlósága miatt azonosnak feltételezhetőek. Az alábbi táblázatban a modellezés során alkalmazott meteorológiai paramétereket részletezzük:

5.sz. táblázat

 

Szcenárióra jellemző adatok

Érték

Kikerülési idő

folyamatos

Kikerülés hőmérsékletet

50 °C

Levegő hőmérséklete

20 °C

Páratartalom

70 %

Szélsebesség

2 m/s

Pasquill oszt.

F

A kibocsátás magassága

talajszint közeli*

A talajfelszín érdessége

0,1 m [CPR 18]

A megfigyelési magasság

1,5 m

*jellemzően pesszimista megközelítés

 

A modellezés fent bemutatott paraméterei alapján az alábbiakban a toxikus füstgáz várható terjedésének következtében kialakuló koncentrációs szintek izogörbéit mutatjuk be, melyek a legkedvezőtlenebb eset következményeit szemléltetik.

6.sz. táblázat

Létesítmény

Halálozás várható valószínűsége a kitettség függvényében

A zóna sugara [m]

NO2

 

AN_1/2

1 %, 30 perc

267,6

10 %, 30 perc

234,5

100 %, 30 perc

94,5

 

Létesítmény

Halálozás várható valószínűsége a kitettség függvényében

A zóna sugara [m]

NO2

R_1/4

1 %, 30 perc

346,5

10 %, 30 perc

299,5

100 %, 30 perc

117,4

 

2.1.3A [RAKT_DEFL] típusú szcenáriók következményelemzése

A raktárak mindegyikében ugyanolyan feltételek mellett előfordulhat RAKT_DEFL típusú esemény. Az alábbiakban ezen esemény bekövetkezése során várható következményeket elemezzük:

 

Következményelemzés paraméterei:

A megfolyósodott ammónium-nitrát alapú műtrágyák robbanásának következményeit az alábbi alapadatok szerint végeztük.

7.sz. táblázat

Szcenárióra jellemző adatok

Érték

Robbanásban részt vevő mennyiség

1000 kg

TNT egyenérték

330 kg

Levegő hőmérséklete

20°C

Páratartalom

70 %

Szélsebesség

1,5 m/s

Pasquill oszt

F

A kibocsátás magassága

0 m

A talajfelszín érdessége

0,1 m

Alap bekövetkezés frekvenciája

10-5 esemény/év

 

Egy esetleges robbanás bekövetkezése esetén az alábbiakban bemutatott nyomásviszonyok kialakulása várható a telephelyen előforduló minden raktár esetében.

8.sz. táblázat

Túlnyomás

Hatás

Zóna sugara

Pa

bar

 

m

1 × 105

1

A zónán belül tartózkodók esetén: tüdőbeszakadása, belső szervek károsodása, halál.

7

2,1×104

0,21

Zónán belüli téglaépületek összeomlanak, az alatta

tartózkodók megsérülhetnek, elhalálozhatnak.

18

1×104

0,10

A zónán túl egészségkárósító hatással nem kell számolni

30